สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาได้ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวชฏารัตน์ สิงหเดชากุล และคณะ

ในการติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563Tags :

view