สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม. ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช

   เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม พ.ศ. 2563 นักเรียนโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม. ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1.การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

  ได้แก่ เด็กหญิงกันติชา อุษณพงศ์ และ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ดารงค์2.การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

  ได้แก่ เด็กหญิงปารีณา จีรัฐติกุล และ เด็กหญิงปพิชญา เก้าเอี้ยน3.การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

  ได้แก่ นายภูมินทร์ มีบุญ และ นายสมเกียรติ หาญปรีชามาศ4.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

  ได้แก่ นายภาสวีร์ คงแก้ว นางสาวพรธิดา เมืองขวา และนางสาวสัณห์ฤทัย ตั้งปรียารักษ์5.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2

  ได้แก่ นายภูพิรัฐ หนูยศ นายวัชรกรณ์ หนูทองแก้ว และนายธนกร กุลศรี


Tags :

view