สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปี่การศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ห้อง IEP   ปีการศึกษา  2562      คลิกที่นี่

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้องเรียนทั่วไป  ปีการศึกษา  2562  คลิกที่นี่

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ห้องเรียนทั่วไป  ปีการศึกษา  2562     คลิกที่นี่

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประเภท ทุนเพชร ต.ค.ศ. ปีการศึกษา  2562  คลิกที่นี่

หมายเหตุ : ทำสัญญารับทุนและชำระค่าเล่าเรียน   วันที่ 26  มกราคม  2562  เวลา  9.00  น.

               นักเรียนใหม่  เตรียมหลักฐานการมอบตัว 

               1.  สำเนาสูติบัตร

               2.  สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนของตัวเอง  บิดา  มารดา  และผู้ปกครอง

Tags :

view