สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

                   ทางโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และคณะครู โดยมีวิทยากร คือ ผป.ดร.สิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์  เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

**********************************************

Tags :

view